Algemene voorwaarden

  1. Alle provisienota’s en staten van ereloon en kosten zijn betaalbaar op de zetel van het kantoor.
  2. Protest kan slechts tijdig geschieden binnen de 14 dagen na ontvangst van de staat of nota en is slechts geldig voor zover schriftelijk gedaan.
  3. Bij gebrek aan ontvangst van de betaling binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum, vermeld op de ereloonnota, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% jaars vanaf de vervaldatum van de nota of staat.
  4. Het bedrag van de binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum onbetaald gebleven nota of staat zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10% met een minimum van 250 euro, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en achternageloop, bijkomende administratiekosten en briefwisseling. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques zijn niet begrepen in deze forfaitaire schadevergoeding en kunnen bijkomend worden verhaald. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, en onverminderd de hoofdsom, interesten en gerechtskosten.
  5. Bij gebreke van ontvangst van de betaling binnen de 14 kalenderdagen na de vervaldatum van één enkele nota of staat zullen alle nota’s en staten van rechtswege onmiddellijk opeisbaar worden en zal de advocaat niet gehouden zijn verdere diensten te verlenen volgens welke overeenkomst ook, vooraleer de vervallen nota’s en staten integraal werden vereffend, en daarbij zal de advocaat niet aansprakelijkheid kunnen worden gehouden voor de schade die daardoor mogelijks ontstaat.
  6. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar onder de beroepsaansprakelijkheid wordt uitbetaald en is in ieder geval begrensd door de waarde van het geschil.
  7. Enkel het Belgische recht is van toepassing. Enkel de Rechtbanken van Eerste Aanleg en van Koophandel te Gent, alsook de Vrederechter van het vijfde kanton te Gent, zijn bevoegd om kennis te nemen van alle gerezen betwistingen en geschillen.