close

Mijn dossier

Hoe kunnen we helpen? custom menu custom search NL FR arrow
Mijn dossier Mijn dossier
search
custom menu
NL FR Mijn dossier Mijn dossier

Onderwijsrecht

Gespecialiseerde ondersteuning dankzij een ervaren en discrete partner
Advocaat Joost Van Damme legt u in een notendop de inhoud en kernpunten van onderwijsrecht uit, klik hierboven om de video te starten.
close button

Advocatenkantoor Van Damme staat de diverse actoren in het onderwijscontentieux sinds jaar en dag bij. Zowel onderwijsinstellingen, onderwijspersoneel als studenten, leerlingen en ouders kunnen met vertrouwen beroep doen op het kantoor voor bijstand in tuchtdossiers, studievoortgangsbetwistingen en juridische geschillen inzake de inrichting van het onderwijs.

Onderwijsinstellingen

Wanneer een onderwijsinstelling betrokken raakt bij een gerechtelijke of administratieve procedure, is gespecialiseerd juridisch advies en gedegen kennis van het onderwijscontentieux een absolute must.

Advocatenkantoor Joost Van Damme is de vaste partner van tal van schoolbesturen voor het voeren van tuchtprocedures lastens onderwijzend en administratief personeel.

Wij begeleiden schoolbesturen en tuchtoverheden in het tuchtonderzoek, bij de samenstelling van het tuchtdossier en bij het tuchtverhoor van het betrokken personeelslid. Waar nodig wordt de tuchtoverheid begeleid bij de totstandkoming en de redactie van de tuchtbeslissing.

Het kantoor staat de tuchtoverheid en het (school)bestuur bij in de gebeurlijke beroepsprocedure die op de betekening van de tuchtbeslissing volgt, staat in voor de redactie van stavende nota’s ten behoeve van de externe beroepsinstantie (Kamer van Beroep) en verzorgt de pleidooien.

Uw onderwijsinstelling vindt in Advocatenkantoor Van Damme een ervaren en discrete partner.

Onderwijspersoneel

De juridische positie van het onderwijspersoneel wordt (in het vrij net) geregeld door het Decreet rechtspositie (Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, B.S. 25 mei 1991).

Als personeelslid in de onderwijssector kunt u geconfronteerd worden met allerlei obstakels met een juridische finaliteit. Denk maar aan pesten op het werk, een aantasting van uw fysieke of psychologische integriteit, strafrechtelijke procedures, een tuchtprocedure, moeilijkheden inzake benoeming, evaluatie (contentieux functioneren), terbeschikkingstelling, ontslag (al dan niet om dringende redenen) en meer algemeen welzijn op het werk.

Bij Advocatenkantoor Van Damme kan u terecht voor juridisch advies op maat. Wij staan u bij tijdens onderhandelingen, voeren schouder aan schouder met u verweer voor de tuchtcommissies en staan u bij gedurende eventuele navolgende gerechtelijke procedures.

Leerlingen en studenten

Ook leerlingen en studenten hebben binnen het onderwijscontentieux een amalgaam van rechten en plichten die op vaak ondoorzichtige wijze in een veelheid van normatieve bepalingen  zijn geregeld. Als student, leerling of ouder wordt men soms geconfronteerd met een onjuiste of onrechtvaardig gepercipieerde beslissing.

Denk maar aan een examentuchtbeslissing (vb. plagiaat, bedrog) een B-attest of C-attest, een tuchtbeslissing zoals een schorsing of uitsluiting, een inschrijving die geweigerd wordt, slechte ervaringen tijdens een stage, problemen omtrent een schakelprogramma, een tekort aan leerkrediet of examenresultaten (of studievoortgangsbeslissing) waar men het niet mee eens is.

Wij zijn vertrouwd met de procedures voor de interne beroepscommissies, de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen en de Raad van State.

Advocatenkantoor Van Damme onderzoekt samen met u of een procedure mogelijk en zinvol is en staat studenten en leerlingen bij tijdens het integrale procedureverloop bij om zijn of haar rechten te vrijwaren.

Wacht niet te lang alvorens ons te contacteren, want de vervaltermijnen om in het secundair onderwijs een klassenraad opnieuw samen te roepen en om intern en extern beroep in te stellen zijn bijzonder kort, nl. 3 (secundair onderwijs) of 7 dagen (hoger onderwijs).